Suomen Manxrengas Ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Manxrengas ry. ja kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea manx- ja cymric-kissojen kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä, valvoa ja ohjata rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa sekä toimia näistä kissaroduista kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys tukee eläinsuojelutyötä mahdollisuuksiensa mukaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, kokous- ja julkaisutoimintaa järjestää kissanäyttelyjä ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia tai omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä asianomaisella luvalla.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki rotukissankasvatuksesta tai rotukissatyön edistämisestä kiinnostuneet henkilöt, joiden jäseneksi liittymisen hallitus vahvistaa. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen tai ainaisjäsen. Alle 18 vuotiaalla ei ole äänioikeutta. Varsinaisilta ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Ainaisjäsenet suorittavat kymmenkertaisen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruisen kertamaksun. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenten ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään, yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

6. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää.

8. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjallisella kutsulla.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen avaus Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksytään kokouksen esityslista Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, yli- tai alijäämän käytöstä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän